Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. 1.Kung sakaling ikaw…

Question Answered step-by-step Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. 1.Kung sakaling ikaw… Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na pahayag. 1.Kung sakaling ikaw ay maging isang lider, Ano-anong mga hakbang ang iyong gagawain sa pagbubuo ng isang organisadong pagpupulong?2.Marapat ba na ang mga kawani ng barangay o ng isang siyudad ay magkaroon din ng pagpupulong kasama ang mga taong nasasakupan nito?3. Sa iyong pananaw, kalian ba tuwing magpupulong ang isang pangkat? Gawain Panuto: Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 1.Batay sa iyong sariling pananaw marapat ba na gamitin ang “social media” sa pagkatuto ng isang mag-aaral ?2.Magbigay ng maganda at hindi magandang epekto ng paggamit ng ” social media” sa pag-aaral ?3.Ano ang iyong magiging mensahe sa mga kabataan na abusado sa paggamit ng “social media “.Mungkahing Gawain Panuto: Gumawa ng isang islogan tungkol sa tamang paggamit ng “social media” bilang isang sangkap ng Komunikasyon.   Mungkahing Gawain Panuto: Gumawa ng isang panayam sa inyong kapitbahay, o sa mga kasapi ng inyong tahanan. Itanong ang mga sumusunod at itala ang kanilang mga sagot. 3-5 na tao. Batay sa larawan, Itanong kung ano ang mas madalas na social media platform ang kanilang ginagamit. At bakit?  Arts & Humanities Writing BSED 0929107110 Share QuestionEmailCopy link Comments (0)

Needs help with similar assignment?

We are available 24x7 to deliver the best services and assignment ready within 6-12 hours? Order a custom-written, plagiarism-free paper

Order Over WhatsApp Place an Order Online

Do you have an upcoming essay or assignment due?

All of our assignments are originally produced, unique, and free of plagiarism.

If yes Order Similar Paper